Trung tâm Thông tin
Bản tin

“Mapping” – bản tin hàng quý cập nhật tin tức và các dự án của Mapletree tại Singapore và khu vực.

Để đăng ký nhận Bản tin, vui lòng điền thông tin vào bảng sau.

Theo năm  
Bản tin 2019
Nov 19 to Feb 20
Jul 19 to Oct 19
Mar 19 to Jun 19

Để đăng ký Bản tin của chúng tôi, vui lòng điền nội dung sau.