Trung tâm Thông tin
Bản tin

“Mapping” – bản tin hàng quý cập nhật tin tức và các dự án của Mapletree tại Singapore và khu vực.

Để đăng ký nhận Bản tin, vui lòng điền thông tin vào bảng sau.

Theo năm  
Bản tin 2021
Nov 21 to Feb 22
Jul 21 to Oct 21
Mar 21 to Jun 21

Để đăng ký Bản tin của chúng tôi, vui lòng điền nội dung sau.