Trung tâm Thông tin
Bản tin

“Mapping” – bản tin hàng quý cập nhật tin tức và các dự án của Mapletree tại Singapore và khu vực.

Để đăng ký nhận Bản tin, vui lòng điền thông tin vào bảng sau.

Theo năm  
Bản tin 2020
Nov 20 to Feb 21
Jul 20 to Oct 20
Mar 20 to Jun 20

Để đăng ký Bản tin của chúng tôi, vui lòng điền nội dung sau.