Trung tâm Thông tin
Bản tin

“Mapping” – bản tin hàng quý cập nhật tin tức và các dự án của Mapletree tại Singapore và khu vực.

Để đăng ký nhận Bản tin, vui lòng điền thông tin vào bảng sau.

Theo năm  
Bản tin 2022
Nov 22 to Feb 23
Jul 22 to Oct 22
Mar 22 to Jun 22

Để đăng ký Bản tin của chúng tôi, vui lòng điền nội dung sau.