Trung tâm Thông tin
Báo cáo thường niên – Tiếng Trung
Báo cáo thường niên sẽ được tải về dưới định dạng Adobe PDF. Để có thể mở và đọc định dạng này, vui lòng tải phần mềm Adobe Reader tại website của Adobe.