Maintenance will be carried out on 20 August 2022 from 10pm to 12am.

Trung tâm Thông tin
Báo cáo thường niên – Tiếng Nhật
Báo cáo thường niên sẽ được tải về dưới định dạng Adobe PDF. Để có thể mở và đọc định dạng này, vui lòng tải phần mềm Adobe Reader tại website của Adobe.