Phát triển thành công và bền vững
Trách nhiệm cộng đồng

Tại Mapletree, chúng tôi luôn nỗ lực đem tiêu chí hoạt động bền vững vào trong hoạt động và đầu tư cộng đồng. Trong quá trình phát triển kinh doanh tại Châu Á và xa hơn nữa, chúng tôi tìm kiếm để mang lại các kết quả khả quan được chia sẻ thông qua các sáng kiến trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp (CSR).

Điểm sáng trong nỗ lực của chúng tôi là Chương Trình Định Hình và Chia Sẻ của Mapletree, một chương trình áp dụng cho toàn bộ tập đoàn, được định hướng để đạt được các kết quả lớn hơn thông qua một phương pháp tiếp cận tập trung hơn vào CSR – trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Được định hưởng hai mục tiêu lớn – Tăng Sức Mạnh Cho Cá Nhân thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục và y tế, cũng như Làm Giàu Cộng Đồng với các thiết kế nghệ thuật và thiết kế chức năng, và các xây dựng dự án phát triển bất động sản bền vững với môi trường.

Chúng tôi kết hợp hiệu quả kinh doanh với những nỗ lực đảm bảo Trách Nhiệm Cộng Đồngcủa công ty. Hằng năm, trên mỗi 500 triệu đô la Singapore lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (PATMI), 1 triệu đô la Singaporesẽ được dành ra để thực hiện các.cam kết và chương trình Trách Nhiệm Cộng Đồng của công ty .

Một minh chứng nữa cho việc cam kết thực hiện Trách Nhiệm Cộng Đồng của chúng tôi đó là việc thành lập một Ủy Ban 5 thành viên, bao gồm thành viên ban quản trị cấp cao của Tập Đoàn và thành viên từ các quỹ tín thác REITs của Mapletree nhằm mục đích cung cấp tầm nhìn chiến lược cho Chương trình Định Hình & Chia Sẻ. Các đại diện từ các quỹ tín thác REITs của Mapletree được luân chuyển hai năm một lần để đảm bảo hiệu quả quản lý và sự đa dạng về quan điểm.

 Ủy Ban CSR
 (giai đoạn FY18/19 - FY19/20)
 
 Ông Edmund Cheng Wai Wing Chủ tịch, Mapletree Investments Pte Ltd (MIPL)
 Ông Hiew Yoon Khong Giám Đốc Điều hành Tập đoàn, MIPL
 Ông Kan Shik Lam Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Quản lý Quỹ Thương mại Mapletree
 Bà Heng Yeow Khing Giám đốc, Tập đoàn Gemstone Asset Holdings
 Ông Wan Kwong Weng Trưởng ban Dịch vụ Tập Đoàn và Trưởng ban cố vấn Tập đoàn, MIPL