Phát triển thành công và bền vững
Trách nhiệm cộng đồng

Tại Mapletree, chúng tôi luôn nỗ lực đem tiêu chí hoạt động bền vững vào trong hoạt động và đầu tư cộng đồng. Trong quá trình phát triển kinh doanh tại Châu Á và xa hơn nữa, chúng tôi tìm kiếm để mang lại các kết quả khả quan được chia sẻ thông qua các sáng kiến trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp (CSR).

Chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

“Chương trình Mapletree - Định hình & Chia sẻ” được định hướng bởi hai mục đích lớn là trao quyền cho các cá nhân thông qua hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như làm phong phú cộng đồng với nghệ thuật, thiết kế chức năng và xây dựng phát triển bất động sản bền vững với môi trường.

Với hai mục tiêu này, các nỗ lực CSR của Tập đoàn tập trung vào bốn chủ đề chính CSR chính, bao gồm: nghệ thuật, giáo dục, môi trường và chăm sóc sức khỏe. Tất cả các sáng kiến CSR đều dựa trên các kết quả xã hội có thể xác định, sự tham gia lâu dài và tạo ra nhiều cơ hội hoạt động tình nguyện cho nhân viên.

Chúng tôi kết hợp hiệu quả kinh doanh với những nỗ lực đảm bảo Trách Nhiệm Cộng Đồngcủa công ty. Hằng năm, trên mỗi 500 triệu đô la Singapore lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (PATMI), 1 triệu đô la Singaporesẽ được dành ra để thực hiện các.cam kết và chương trình Trách Nhiệm Cộng Đồng của công ty .

Một minh chứng nữa cho việc cam kết thực hiện Trách Nhiệm Cộng Đồng của chúng tôi đó là việc thành lập một Ủy Ban 5 thành viên, bao gồm thành viên ban quản trị cấp cao của Tập Đoàn và thành viên từ các quỹ tín thác REITs của Mapletree nhằm mục đích cung cấp tầm nhìn chiến lược cho Chương trình Định Hình & Chia Sẻ. Các đại diện từ các quỹ tín thác REITs của Mapletree được luân chuyển hai năm một lần để đảm bảo hiệu quả quản lý và sự đa dạng về quan điểm.

 Ủy Ban CSR
 (giai đoạn FY18/19 - FY19/20)
 
 Ông Edmund Cheng Wai Wing Chủ tịch, Mapletree Investments Pte Ltd (MIPL)
 Ông Hiew Yoon Khong Giám Đốc Điều hành Tập đoàn, MIPL
 Ông Kan Shik Lam Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Quản lý Quỹ Thương mại Mapletree
 Bà Heng Yeow Khing Giám đốc, Tập đoàn Gemstone Asset Holdings
 Ông Wan Kwong Weng Trưởng ban Dịch vụ Tập Đoàn và Trưởng ban cố vấn Tập đoàn, MIPL