Phát triển thành công và bền vững
Cơ Cấu của Tập Đoàn

Các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi luôn nắm bắt cơ hội và mở rộng quy mô phát triển trong khu vực.

1Tài sản của Mapletree vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. MCT (Quỹ Tín Thác Thương Mại Mapletree), MLT (Quỹ Tín Thác Logistics Mapletree), MIT (Quỹ Tín Thác Công Nghiệp Mapletree) và MNACT (Quỹ tín thác thương mại Mapletree Bắc Á) trước đây là MGCCT (Quỹ Tín Thác Thương Mại Greater China - Mapletree).
2Quỹ MIC (Quỹ Mapletree Ấn Độ - Trung Quốc); MCOF II (Quỹ Đầu Tư Cơ Hội Trung Quốc Mapletree II); CMREF1 (Quỹ Bất Động Sản CIMB-Mapletree 1); Quỹ Tín Thác Tư Nhân Nhà Ở Sinh Viên Toàn Cầu Mapletree (MGSA); Quỹ tư nhân Mapletree Âu Mỹ (MUSEL)