Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Công nghiệp
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Diện tích sàn : 76,605 m2
Diện tích cho thuê : 67,355 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Depot Close, Central
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 30,864 m2
Diện tích cho thuê : 26,562 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Serangoon North Avenue 5, North
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 16,067 m2
Diện tích cho thuê : 13,405 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng Street, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 14,476 m2
Diện tích cho thuê : 13,791 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Woodlands Loop, North
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 6,303 m2
Diện tích cho thuê : 6,303 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Changi North Street 2, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 13,992 m2
Diện tích cho thuê : 11,439 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Ubi Road 1, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 47,295 m2
Diện tích cho thuê : 37,819 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Kallang Place, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 90,454 m2
Diện tích cho thuê : 73,192 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Chai Chee Lane, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 11,267 m2
Diện tích cho thuê : 6,833 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Changi North Street 1, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust