Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Kho vận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diện tích sàn : 72,522 m2
Diện tích cho thuê : 71,642 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Fujian
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 90,110 m2
Diện tích cho thuê : 90,396 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangsu
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 102,814 m2
Diện tích cho thuê : 101,924 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangsu
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 76,778 m2
Diện tích cho thuê : 39,275 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Thanh Đảo
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 92,207 m2
Diện tích cho thuê : 75,107 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiaxing
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 34,779 m2
Diện tích cho thuê : 34,572 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Thiên Tân
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 109,484 m2
Diện tích cho thuê : 89,856 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangsu
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 78,010 m2
Diện tích cho thuê : 57,432 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangsu
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 65465 m2
Diện tích cho thuê : 63,097 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Shandong
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 74,875 m2
Diện tích cho thuê : 72,504 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangsu
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments