Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Kho vận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diện tích sàn : 60,295 m2
Diện tích cho thuê : 58,938 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jilin
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 119,614 m2
Diện tích cho thuê : 118,918 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : An Huy
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 72,522 m2
Diện tích cho thuê : 71,642 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Phúc kiến
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 86,472 m2
Diện tích cho thuê : 67,932 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Chiết giang
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 90,110 m2
Diện tích cho thuê : 90,396 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Giang Tô
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 102,814 m2
Diện tích cho thuê : 101,924 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Giang Tô
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 76,778 m2
Diện tích cho thuê : 39,275 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Shandong
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 109,484 m2
Diện tích cho thuê : 89,856 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Giang Tô
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 72,347 m2
Diện tích cho thuê : 71,442 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Liaoning
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 78,010 m2
Diện tích cho thuê : 57,432 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Giang Tô
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments