Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Văn phòng
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Diện tích cho thuê : 30,997 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Adelaide, Adelaide
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 11,658 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích cho thuê : 14,742 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Brisbane
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích cho thuê : 12,155 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Rhodes, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích cho thuê : 13,394 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích cho thuê : 20,135 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Melbourne, Melbourne
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích cho thuê : 14,756 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Chatswood, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích cho thuê : 15,019 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Australia Commercial Private Trust
Diện tích sàn : 60,041 m2
Diện tích cho thuê : 58,564 m2
Quốc gia/Thị trường : nước Đức
Địa điểm : Allach, Munich
Đơn vị đầu tư : Mapletree Europe Income Trust
Diện tích sàn : 187,566 m2
Diện tích cho thuê : 252,403 m2
Quốc gia/Thị trường : Ấn Độ
Địa điểm : Pro-toll Old Mahabalipuram Road (OMR), Chennai
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments