Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Văn phòng
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Diện tích cho thuê : 30,997 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Adelaide, $name
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 11,658 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 14,742 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Brisbane
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 12,155 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Rhodes, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 13,394 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 20,135 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Melbourne, $name
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 6,864 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Perth
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 14,990 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 106,456 m2
Diện tích cho thuê : 106,456 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Chaoyang District, Bắc Kinh
Đơn vị đầu tư : Mapletree North Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 837,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Nam Hải, Phật Sơn
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II