Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Ba Lan
Mapletree Management (Poland) Sp. Z.O.O.
West Station II,
1st floor, Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa, Poland
ĐT: +48 22 375 94 20