Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Hà Lan
Mapletree Management (Netherlands) B.V.
Amsterdam Atrium, 5th floor, Tower 2, Centre Building,
Strawinskylaan 3071,
1077 ZX Amsterdam, The Netherlands
ĐT: +31 020 820 9900