Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở sinh viên
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Diện tích sàn : 7,653 m2
Số giường : 280
Quốc gia/Thị trường :
Địa điểm : Montreal
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Số giường : 252
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Aberystwyth
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 356
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Edinburgh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 430
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Leicester
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 140
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Nottingham
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Diện tích sàn : 1,277 m2
Diện tích cho thuê : 659 m2
Số giường : 38
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Oxford
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 609
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Birmingham
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 123
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Manchester
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 249
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Lincoln
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
Số giường : 400
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Glasgow
Đơn vị đầu tư : Mapletree Global Student Accommodation Private Trust